EIG - Eco Intelligent Growth

Què fem

EIG es dedica a facilitar la transformació i transició d’empreses i organitzacions cap a l’Economia Circular, segons els principis Cradle to Cradle®.

Ajudem a dissenyar productes, processos i models de negoci a partir d’un coneixement científic transversal, contextualitzat i referenciat.

Transició cap a l’economia circular
Propostes i desenvolupament d’estratègies a mida per a qualsevol tipus d’empresa o organització. A partir dels objectius i intencions, elaboració d’un Full de Ruta i les eines específiques necessàries per a la seva aplicació, a nivell metodològic, així com l’assessorament necessari per a l’execució de les estratègies plantejades i la consecució dels objectius.

Cradle to Cradle CertifiedTM
Aplicació del marc de disseny i gestió del procés de certificació de productes. EIG és una entitat acreditada pel C2CPII (Cradle to Cradle Products Innovation Institute) per a l’avaluació de productes d’acord amb el programa Cradle to Cradle CertifiedTM.

Optimització de productes i processos segons els criteris establerts pel programa.

Desenvolupament de nous productes i/o aplicacions en col·laboració amb les empreses.

Edificació saludable
Lean2Cradle®: metodologia pròpia pel disseny, construcció i de-construcció d’edificis. Optimització de timings, materials saludables i recuperables, integrant Lean Construction i Cradle to Cradle CertifiedTM.

Passaport de Materials: desenvolupament de bases de dades de materials instal·lats i definició d’indicadors per a la seva correcte recuperació al final del cicle d’ús.

Green Supply Scan®: Metodologia pròpia per a l’avaluació i formació d’instal·ladors i proveïdors per a la construcció d’una cadena de subministrament verd i la correcte gestió dels nutrients.

Intel·ligència de Materials: avaluació de compatibilitat i selecció de materials d’acord amb els criteris de l’economia circular i els principis Cradle to Cradle® .

Programes de certificació internacionals: Assessorament des de la fase d’avant-projecte – preferiblement – a la posta en marxa, per a la incorporació dels criteris d’Economia Circular i l’aplicació als principals protocols de certificació internacionals (LEED, BREEAM, CASBEE, GREEN STAR, DGNB, …).

Direcció de projectes LEED i BREEAM.

Plecs de condicions, guies de bones pràctiques.

Simbiosi industrial per a l’economia circular
Assessorament a l’administració i a la indústria pel màxim aprofitament dels recursos disponibles.

Detecció de noves oportunitats de negoci. Solucions disruptives.

Formació i dinamització

Estratègies per a la mitigació del canvi climàtic
(Re) Disseny de processos i productes.

Networking i comunicació per a l’Economia Circular.
Conferències i seminaris.
Estudis sectorials.

Cradle to Cradle CertifiedTM

Què és Cradle to Cradle®?

Cradle to Cradle® és un concepte inicialment plantejat per l’analista suís Walter Stahel (Performance Economy), desenvolupat per l’arquitecte americà William McDonough juntament amb el químic alemany Michael Braungart en el llibre de la seva autoria “Cradle to Cradle: remaking the way we make things” ( 2002 North Point Press ).

Es tracta d'una aproximació revolucionària al sistema industrial humà, basada en la convicció que el disseny és la clau per crear una activitat econòmica i industrial regeneradores, inspirades en els sistemes naturals, que aporti beneficis a nivell social, ambiental i econòmic.

Els seus principis són:

  • Residu = Nutrient (eliminació del concepte de residu)
  • Ús de l’energia solar en totes les seves formes (energies netes i renovables)
  • Celebrar la diversitat (cultural, biològica, etc.)

Cradle to Cradle® entén els productes i/o materials com a aliment per al cicle biològic o tècnic; per això han d'estar dissenyats de manera que la seva reincorporació al cicle corresponent sigui segura i senzilla, mantenint o millorant el seu valor material (upcycling)

 

 

Cradle to Cradle Certified™ Product Standard

El Cradle to Cradle Certified™ Product Standard guia a dissenyadors i fabricants a través d'un procés de millora contínua, que observa al producte d'acord amb cinc categories de qualitat:

 MATERIAL HEALTH

S'elabora un inventari de tots els ingredients presents en el producte al llarg de la cadena de subministrament i els hi avalua segons el seu impacte en la salut humana i ambiental. Els criteris al llarg de cada nivell s'encaminen cap a la completa eliminació de les substàncies tòxiques i químics no identificats, per convertir-se en nutrients per a un cicle continu i segur.

 

 

 MATERIAL REUTILIZATION

Els productes són dissenyats o bé per ser biodegradats de forma segura com a nutrients biològics; o bé per ser reciclats en nous productes com a nutrients tècnics. Ha d'haver-hi un progrés continuat en cada nivell, augmentant la recuperació de materials i mantenint-los en cicles continus.

 

 

 RENEWABLE ENERGY AND CARBON MANAGEMENT

Els criteris al llarg dels diferents nivells s'encaminen cap a la neutralitat en emissions nocives i l'ús d'energies 100% renovables.

 

 

 WATER STEWARDSHIP

Els processos es dissenyen tenint en compte l'aigua com un recurs preciós per a tot ser vivent. En cada nivell els criteris s'encaminen cap a la purificació dels efluents segons els estàndards  de l'aigua potable.

 

 

 SOCIAL FAIRNESS AND BIODIVERSITY

La manera de funcionar de les empreses es dissenya per afavorir els sistemes humans i naturals, orientant el progrés cap a un impacte completament positiu en les persones i el planeta.

L'avaluació dels productes és realitzada per assessors acreditats pel C2CPII i després verificada per l'Institut, que és qui atorga la certificació en el nivell corresponent. EIG és una organització acreditada per realitzar l’avaluació de productes.

 

 

Cradle to Cradle Certified™ és l’eina de disseny i verificació de l’economia circular, tenint en compte la recirculació de materials de forma segura, sense pèrdua de valor i en benefici de tots.

El procés pas a pas:

Més informació sobre el programa en el següent enllaç:

http://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification

Lean2Cradle

¿Què és Lean2Cradle®? … o l’obra sense residus

És la metodologia desenvolupada per EIG per a Grupo Construcía. Es basa en la incorporació dels principis de l’Economia Circular i Cradle to Cradle® a la metodologia LEAN Construction

La intensitat en el procés de planificació de l'execució s'estén a la fase prèvia: el disseny per a la deconstrucció.

La planificació exhaustiva que requereix la metodologia LEAN, en la qual s'involucra a tot l'equip del projecte, en L2C® té en compte també el procés invers: el desmuntatge i recuperació de materials al final de la vida útil de l'espai.

Així, a l'eficiència del mètode LEAN, se suma l'eficàcia de Cradle to Cradle®. Qualitat i rapidesa en l'execució, associades a espais saludables, adaptables i recuperables.

Per això diem que és l'obra sense residus: no es generen residus ni al començament ni al final del cicle d'ús de l'espai reformat.

A aquests avantatges se suma la selecció de materials d'acord amb els principis del Cradle to Cradle CertifiedTM products program, instal·lats per proveïdors homologats, que garanteixen la qualitat de l'aire interior dels espais durant l'execució i ús dels espais.